Found: 1,786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 : พหุกรณีศึกษา = The development of a model for resources mobilization for education m...
Authorนารี ขวัญอ่อน.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 372.12072 น273ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเพิ่มทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาคณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Authorสุภาภรณ์ หนูเมือง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number378.17 ส462ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาวิชาชีพครู
Authorกัญภร เอี่ยมพญา.
Publishedนนทบุรี :21 เซ็นจูรี่,2561.
Call Number371.1ก113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกับการจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ภาพการ์ตูนเพื่อการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /สุกัญญา ไทยปิยะ
Authorสุกัญญา ไทยปิยะ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number428.24072 ส41ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of physical fitness for health by using folk games for junior high school students
Authorเจษฎา อยู่ทิม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.86 จ583ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภาคตัดกรวย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 /วิไลรักษ์ บุญงาม
Authorวิไลรักษ์ บุญงาม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number510.72 ว37ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตร : การพัฒนา บริหาร นำไปใช้ ประเมิน วิจัยและพัฒนา =Curriculum development /ชวลิต ชูกำแพง
Authorชวลิต ชูกำแพง
Publishedมหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551
Call Number375 ช17ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :วีพรินท์ (1991),2556.
Call Number375ช116ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ /ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
Authorใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
Publishedกรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจจัดจำหน่าย, 2539
Call Number375 จ94ก 2539
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development
Authorสิทธิพล อาจินทร์.
Publishedขอนแก่น :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2563.
Call Number375.001 ส344ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตร =Curriculum development /บุญเลี้ยง ทุมทอง
Authorบุญเลี้ยง ทุมทอง
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number375 บ43ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ /บรรพชา สุวรรณประเสริฐ
Authorบรรพชา สุวรรณประเสริฐ
Publishedเชียงใหม่ : TheknowledgeCenter, 2544
Call Number375 ม17ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตรกระยาสารทสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of "Krayasart" curriculum for prathomsuksa 4-6 students
Authorศิรินภา สายบัวต่อ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.19 ศ373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ /ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
Authorฉวีวรรณ เศวตมาลย์
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545
Call Number510.7 ฉ17ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาภาษาล้านนาเบื้องต้น หน่วยพื้นฐานภาษาล้านนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 /กัลยา กุหลาบขาว
Authorกัลยา กุหลาบขาว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number495.917072 ก117ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed