Found: 1,786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of history learning outcome using project-based...
Authorปิยากร แสนซ้าย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.89 ป362ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อี เค บุ๊คส์,2550.
Call Number808.06637ส47ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ = Development of learning achi...
Authorวิษัยศิษฎ์ เรียนแพง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.334 ว3811ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /ดวงกมล สินเพ็ง
Authorดวงกมล สินเพ็ง
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Call Number371.3 ด17ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /ดวงกมล สินเพ็ง
Authorดวงกมล สินเพ็ง
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number371.3 ด17ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 /ภูษิต ช่างคำ
Authorภูษิต ช่างคำ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550
Call Number375.00072 ภ418ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านแต (กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ /ประศาสน์ ส...
Authorประศาสน์ สองแคว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number371.207072 ป17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เครือข่ายกลุมโรงเรียนบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 /รุ่งเรือง อ้อสถิตย์
Authorรุ่งเรือง อ้อสถิตย์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number371.26072 ร42ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนหาดงิ้ว-แสนตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 /ยุคลธร มงคลคำ
Authorยุคลธร มงคลคำ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number371.27072 ย41ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาระบบการประเมินการผ่านช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 /กรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์
Authorกรรณิการ์ ม้าอุตส่าห์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number371.26072 ก17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 = Development of management information system (MIS) for school administration in Uttaradit Pri...
Authorอดิศักดิ์ แพงผม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number372.12 อ143ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษา = The development of critical thinking model for elementary school students
Authorสิริพร ดีน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number153.42 ส373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Development of learning management medel on civics through coop...
Authorจุฬาลักษณ์ รักพงษ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372 จ492ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนารูปแบบการนิเทศของพยาบาลตรวจการนอกเวลาราชการโรงพยาบาลน่าน /ปริญญา แสงรัตนา
Authorปริญญา แสงรัตนา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number610.73072 ป17ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 = Development of academic participatory model for outstanding district school of Nan Primary E...
Authorนายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ก617ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed