Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ โดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorกาญจนา ทับผดุง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2557.
Call Number372.21072 ก23ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Travel โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = A development of a local curric...
Authorทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 428.0712072 ท343ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาโดยใช้รูปแบบการสอนการแก้ปัญหา 4 ขั้น ของโพลยา (Polya) สำหรับนักเรียนประกาศนีย์บัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ =...
Authorนพดล สาสิงห์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.711 น164ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยการใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ =Development of an ...
Authorจารุวรรณ เลียวฤวรรณ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number372.62072 จ27ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องสารเสพติดให้โทษ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Development of an activity package on...
Authorธนิตา ทานศรีชาติ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number613.0712 ธ153ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและความสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านวิจัย และด้านมีจิตสาธารณะ ด้วยนิทานพื้นบ้านอุตรดิตถ์...
Authorเอนก กาญจนโกมล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2555.
Call Number170.72 อ55ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 /วัชรินทร์ กาวิชา
Authorวัชรินทร์ กาวิชา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number372.357072 ว112ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทยแบบกระบวนการ 6 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =The development of practice package on writing and speling thai words through six procedures for mathayomsuk...
Authorแสงอรุญต์ รอดสถิตย์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number495.91072 ส72ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีตัว ง น ม เป็นตัวสะกด สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) /รัตนา รักนิยม
Authorรัตนา รักนิยม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.6072 ร114ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดฝึกอบรมการออกแบบและการผลิตเนคไทจากผ้าไทยสำหรับกลุ่มสนใจ /อรวรรณ สุวรรรภาค
Authorอรวรรณ สุวรรรภาค
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number658.3124072 อ17ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาตนเอง /สมิต อาชวนิจกุล
Authorสมิต อาชวนิจกุล
Publishedกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2550
Call Number158.1 ส16ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะครู
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2553.
Call Number371.104 ส47ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะในการปฎิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสอนคนตาบอดในประเทศไทย = Development of performance indicators in the performance of teacher in schools for the blind in Thailand
Authorอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number371.12 อ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันที่ประสบผลสำเร็จ = Development of administration model for successful lab schools
Authorสมนึก ศุภโสภาพงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number371.2 ส165ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Develpment of science process skills by using 7Es learning cycle for m...
Authorดาริกา ฉวีศักดิ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number507.12 ด273ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed