Found: 1,835  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ = A development of an instructional package on "the estabishment of the Ayudhaya empir...
Authorสุเทพ กวาวสิบสาม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.11072 ส44ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาตร์
Authorสุรเชษฐ์ บุญยรักษ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2550.
Call Number510.72 ส47ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ เรื่อง "การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก" โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Development of activity in...
Authorนิภาภรณ์ เมืองด่าน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number650.0712 น362ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต...
Authorศศิธร มากคล้าย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number510.72 ศ18ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนลายสังคโลกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = T...
Authorวรีวรรณ โขนงนุช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number373.13072 ว17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงานเรี่อง การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านจากวัสดุท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Authorกาญจณ์ สังวาล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number372.82072 ก23ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิชัย
Authorรัศมี ธัญน้อม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number510.72 ร118ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารเรื่อง "Time" โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = A d...
Authorนฤมล อารัญ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2553.
Call Number372.6521072 น916ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษีอากร เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและโพลยา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
Authorสมพิศ พัดบัว.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2556.
Call Number370.113072 ส16ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = A development...
Authorดุจทดิง จีทา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2552.
Call Number507.12072 ด42ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = The development of learni...
Authorสิริมณฑน์ สนิทอินทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number372.37072 ส37ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านชำสอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = A development construction of a ...
Authorสมพร ผาเจริญ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number507.8072 ส16ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and drinks โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำแร...
Authorปรินดา แก้วน้ำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2557.
Call Number372.6521072 ป17ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Authorสิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2550.
Call Number495.9184072 ส44ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียนแบบรวมชั้น = Development of an instructional package on basic Thai writing using cooperative learning for the mul...
Authorใจปอง ไชยมงคล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.62 ก959ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed