Found: 1,786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารเรื่อง "Time" โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ =A dev...
Authorนฤมล อารัญ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2553
Call Number372.6521072 น916ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษีอากร เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและโพลยา สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย /สมพิศ ...
Authorสมพิศ พัดบัว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556
Call Number370.113072 ส16ก 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 =A development o...
Authorดุจทดิง จีทา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number507.12072 ด42ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = The development of learni...
Authorสิริมณฑน์ สนิทอินทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number372.37072ส37ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านชำสอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ =A development construction of a sc...
Authorสมพร ผาเจริญ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551
Call Number507.8072 ส16ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and drinks โดยใช้การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง... /ปรินดา แก้วน้ำ
Authorปรินดา แก้วน้ำ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557
Call Number372.6521072 ป17ก 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /สิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์
Authorสิทธิพงศ์ สิริวราพงศ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number495.9184072 ส44ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียนแบบรวมชั้น = Development of an instructional package on basic Thai writing using cooperative learning for the mul...
Authorใจปอง ไชยมงคล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.62 ก959ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ทัศนียา แก้วคงขำ
Authorทัศนียา แก้วคงขำ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.62072 ท118ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Authorกรรณนิการ์ คำฝั้น.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number372.21072 ก17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยใช้ภูมิปัญญาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเหนือ /วิจิตร เพชรอุดม
Authorวิจิตร เพชรอุดม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number530.072 ว32ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... /หทัยทิพย์ สมทอง
Authorหทัยทิพย์ สมทอง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557
Call Number373.13072 ห14ก 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง
Authorมุกดา ทองแดง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2555.
Call Number372.6072 ม41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = A development of an activity pac...
Authorสุจิตรา โกวิทชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
Call Numberป-อต 372.34072 ส423ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = A development of a mathematics learning p...
Authorวิริรดาภรณ์ ลาบรรเทา.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 510.72 ว373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed