Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้เกมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 =The development of an instructional package for writing and spelling thai ...
Authorอรวรรณ ตาพา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number372.6072 อ17ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /ปิยวรรณ สังจันทราพร
Authorปิยวรรณ สังจันทราพร
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.62072 ป36ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเสริมทักษะ 5 ขั้นเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /ธัญวรรณ เถาโพธิ์
Authorธัญวรรณ เถาโพธิ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.6072 ธ113ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเรื่องอาณาจักรอยุธยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of a learning center instructional package in history on Ayudhaya Kingdom fo...
Authorนงนุช อินต๊ะจวง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.89 น125ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสั...
Authorพิชชากร มูลปานันท์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number373.13072 พ32ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ =The devlopment of an instructional package o...
Authorประภัสสร พึ่งอินทร์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number372.6521072 ป17ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง เมื่อลาวเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าอุดมไช = Development of learning center instructional pac...
Authorวาลี แพงชงปาเซอ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number373.13 ว273ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = The develo...
Authorสงบ ขิงหอม.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551.
Call Numberป-อต 372.7072 ส125ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ =A development of an instructional package on "the estabishment of the Ayudhaya empire"...
Authorสุเทพ กวาวสิบสาม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number373.11072 ส44ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาตร์ /สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์
Authorสุรเชษฐ์ บุญยรักษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number510.72 ส47ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ เรื่อง "การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก" โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Development of activity in...
Authorนิภาภรณ์ เมืองด่าน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number650.0712 น362ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้...
Authorศศิธร มากคล้าย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number510.72 ศ18ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนลายสังคโลกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = T...
Authorวรีวรรณ โขนงนุช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number373.13072 ว17ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงานเรี่อง การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านจากวัสดุท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Authorกาญจณ์ สังวาล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number372.82072 ก23ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิชัย
Authorรัศมี ธัญน้อม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number510.72 ร118ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed