Found: 1,880  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Development of creativity by using CBL with infographics for te...
Authorกิติมา กิจประเสริฐ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.3 ก343ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Uttaradit Landmarks โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Developing Engli...
Authorอักษรสิริ ตาคม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number420.712 อ111ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Developing of Thai reading ability for main idea trhrough SQ4 and mind mapping f...
Authorมะลิวัลย์ อ่วมน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number495.9184 ม117ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานและวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 = Developing English reading comprehension ability by us...
Authorวินัยนา สารสิทธิยศ.
Publishedอุตรดิถต์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.6521 ว3511ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = A development of creative writing ability using synectics model for mathayomsuksa 4 studen...
Authorสุวรรณภา อุดตัน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number808.066 ส477ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติและรูปแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่...
Authorสุรีวัลย์ อิมพิมพ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number428.0712 ส473ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of English listening and speaking comphension ability through brain-based lea...
Authorลลิตา ผลจันทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.6521 ล173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธี KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of English reading comprehension ability by using KWL-Plus method for grade 9 ...
Authorธนานนท์ ศรีคำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number420.712 ธ152ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Daily Life โดยการใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี (CIRC) ร่วมกับเกมสำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of ...
Authorมุกดา ภาใจธรรม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number372.6521 ม414ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเพลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Development of Chinese communi...
Authorจิราพร ทวนไกรพล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number495.107 จ372ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R''s ร่วมกับสื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of English reading comprrehension ability using SQ4R''s l...
Authorนิภาภรณ์ เตชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number428.43 น362ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อความภาษาฝรั่งเศสด้วยเทคนิคผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ = Developing French communicative writing using mind mapping techn...
Authorมันตา วงศ์จันทรา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number302.2244 ม115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI = The development of mathematics problem solving skill on lin...
Authorภัคนิภา ภรศิริอมรกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ภ111ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of equation problem-solving ability by using KWDL and STAD techniques for ju...
Authorแวววิมล ด้วงทอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ว777ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความเป็นยุวมัคคุเทศก์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเน้นงานปฏิบัติเป็นฐาน = Development of junior tour guide program on to...
Authorพรสวรรค์ เขียวอ่อน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number420.072 พ178ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed