Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความเป็นยุวมัคคุเทศก์เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยเน้นงานปฏิบัติเป็นฐาน = Development of junior tour guide program on to...
Authorพรสวรรค์ เขียวอ่อน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number420.072 พ178ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคะแนนจุดตัดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ = Development of cut scores on ordinary national education test in mathematics for twe...
Authorอรุณศรี เตชะเรืองรอง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number510.712 อ174ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจีนและเวียดนาม /ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number370.7 พ93ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผักปลอดสารพิษ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้...
Authorยุพิน มีชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.13072 ย46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 /อุสา รัตนบุปผา
Authorอุสา รัตนบุปผา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.1523072 อ48ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /สุภาพรรณ สิทธิวงศ์
Authorสุภาพรรณ สิทธิวงศ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number510.072 ส46ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้เรื่อง เงินทองของมีค่าสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /ธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี
Authorธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.7072 ธ113ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอน วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประเวศ /กนกวรรณ ก้อนจินดา
Authorกนกวรรณ ก้อนจินดา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551
Call Number570.72 ก15ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองแพร่ =Development of a computer instructional package on designin...
Authorศิริลักษณ์ วงศ์สูง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number373.1334072 ศ37ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /วาสนา มณีนาค
Authorวาสนา มณีนาค
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.6521072 ว28ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสระเอือและสระเอียแบบ 4 ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /นันทาวดี ถิ่นสุข
Authorนันทาวดี ถิ่นสุข
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.6072 น115ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง "Safety at work" โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 /ณัฐพร พรหมโยธิน
Authorณัฐพร พรหมโยธิน
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number428.24072 ณ113ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะฟัง-พูดโดยใช้สื่อโฆษณาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) /กรรณิการ์ ก้อนกลีบ
Authorกรรณิการ์ ก้อนกลีบ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number428.0712072 ก17ก 2550
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My village โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว =A development of a comm...
Authorหทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2552
Call Number428.24072 ห14ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ภูริช เชื้อสุยะ
Authorภูริช เชื้อสุยะ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number372.7072 ภ417ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed