Found: 1,880  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
Authorอนงค์ลักษณ์ มโนวงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2553.
Call Number375.49591072 อ15ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ผ่องศรี ปะละใจ
Authorผ่องศรี ปะละใจ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number375.00072 ผ19ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = Evaluation of school curriculum of Phathanapracha-upatham school, Nongmuangkhai district, Uttaradit province
Authorปิยพงศ์ วงศ์อรินทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number375 ป366ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /ธรวรรณ นาแหลม
Authorธรวรรณ นาแหลม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.19072 ธ17ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหัวเฉียว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ =An evaluation of the curriculum employed at Huachew school, Muang district, Uttaradit province /ธิดารัตน์ อยู่เจริญกิจ
Authorธิดารัตน์ อยู่เจริญกิจ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551
Call Number375.00072 ธ34ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ /สมชาย วางหา
Authorสมชาย วางหา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.19072 ส16ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด = An evaluation of school curriculum of Khlongyaiwittayakom school, Khlongyai District, Trat Province
Authorณัฐชตา เตชณสิทธิ์.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Number375.00072 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Authorวิวารัตน์ กวางประสิทธิ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2553.
Call Number372.19072 ว37ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการก่อตั้งและการดำเนินงานของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร =The evaluation of the establishing opeartion project at maesod campus Kamphang-Phet Rajabhat University /พิมพ์...
Authorพิมพ์ประวีณา แพ่งเมือง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551
Call Number378.101072 พ36ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการจัดตั้งและการดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา /สุชาติ ผดุงพันธ์
Authorสุชาติ ผดุงพันธ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number370.113072 ส42ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินโครงการทางการศึกษา : ทฤษฎีและปฏิบัติ
Authorสำราญ มีแจ้ง.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number371.2 ส217ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต กรณีศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ /อรสา กันธัญญะทรัพย์
Authorอรสา กันธัญญะทรัพย์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number370.113072 อ17ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ /กมล อรุณโชคสมศักดิ์
Authorกมล อรุณโชคสมศักดิ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number379.593072 ก16ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Authorรัชนี ลำน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2553.
Call Number371.102072 ร112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 =Evaluation of the student advising and helping system in primar...
Authorอนุรักษ์ ระวังการ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยรชภัฏอุตรดิตถ์, 2553
Call Number371.102072 อ15ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed