Found: 1,880  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อโลกใบเล็ก =Management and provision of education for a small planet
Publishedกรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2552
Call Number371.2 ก27 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleการบริหารโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /มนูญ สายสีนพคุณ
Authorมนูญ สายสีนพคุณ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number613.8072 ม15ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /สาโรช วิริยะเมธี
Authorสาโรช วิริยะเมธี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number371.2072 ส27ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน กรณีศึกษา : อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ /สุนันทา บุญเครือชู
Authorสุนันทา บุญเครือชู
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number372.12072 ส45ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ /วินัย ดิสสงค์
Authorวินัย ดิสสงค์
Publishedกรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ, 2552
Call Number371.2 ว35ก 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบันทึกเสียง = Creative recording
Authorโมริ, ฮิเดกิ.
Publishedกรุงเทพฯ :สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย,2559.
Call Number621.3893ม873ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานไปรษณีย์ กองฝึกอบรม การสื่อสารแห่งประเทศไทย /สมบัติ เพ็ชรหาญ
Authorสมบัติ เพ็ชรหาญ
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number383.072 ส16ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร) และโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน /วิเชียร นันต๊ะ
Authorวิเชียร นันต๊ะ
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number379.593072 ว32ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด ๕ ทฤษฎี /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541
Call Number370.1523 ส215ก 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for education
Authorดนัยศักดิ์ กาโร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number371.33 ด1511ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประดิษฐ์เศษวัสดุ
Authorธิดา อาวาส.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์,2549.
Call Number745.5ธ34ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ช่อดอกไม้ /สมศิริ พรมมูล
Authorสมศิริ พรมมูล
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อ1999, 3543
Call Number745.5943 ส16ก 3543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /จำลอง ยศวิมลโสภา
Authorจำลอง ยศวิมลโสภา
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number379.23072 จ217ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินการจัดโรงเรียนแบบสหวิทยาเขตสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดน่าน /หรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล
Authorหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number373.12072 ห17ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการประเมินการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 8 /นิสิต สุทธหลวง
Authorนิสิต สุทธหลวง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number373.12072 น38ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed