Found: 1,880  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)
Authorสุนทร โคตรบรรเทา.
Publishedกรุงเทพฯ :ปัญญาชน,2560.
Call Number371.2ส454ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนตามหลักอิทธิบาท 4 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน /กิติมาน นาทอน
Authorกิติมาน นาทอน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number371.89072 ก34ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน /อรุณี ไชยวงศ์
Authorอรุณี ไชยวงศ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number371.89072 อ17ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ /ไพรินทร์ สกุลโพน
Authorไพรินทร์ สกุลโพน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number369.43072 พ97ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 =The conflict management of school administrtors under the office of Nan educational service area 2 /กัมพล ภิมาลย์
Authorกัมพล ภิมาลย์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2553
Call Number658.405072 ก116ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
Authorอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
Call Number658.4013 อ154ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดน่าน /อุมาพร วัฒนรัตน์
Authorอุมาพร วัฒนรัตน์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number373.12072 อ46ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี /ชัชวาลย์ ชำนาญ
Authorชัชวาลย์ ชำนาญ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number371.201072 ช112ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการ /ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
Authorปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2553
Call Number371.2 ป17ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม /ศจีมาศ พรหมเวช
Authorศจีมาศ พรหมเวช
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number610.76072 ศ12ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน /จรัญ ขันทะสีมา
Authorจรัญ ขันทะสีมา
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number372.12072 จ17ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ /แสน รุ่งเรือง
Authorแสน รุ่งเรือง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544
Call Number372.12072 ส75ก 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตการศึกษา 8 /อินทร วุฒิไชย
Authorอินทร วุฒิไชย
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number373.12072 อ35ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน /จริน แก้วอินแสง
Authorจริน แก้วอินแสง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number372.12072 จ17ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกระดับปฐมวัยระดับดีมาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 = The Management of early childhood education of schools...
Authorกิตติยาพร ปิ่นเพชร.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.21 ก344ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed