Found: 1,880  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน /ดำเนิน ธรรมไชย
Authorดำเนิน ธรรมไชย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number375.00072 ด215ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดบริการทางการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน /จันทรัช คำเกิด
Authorจันทรัช คำเกิด
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.21072 จ115ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /วลีรัตน์ พรวนสุข
Authorวลีรัตน์ พรวนสุข
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number370.1523072 ว17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ /คนึงนิจ อุตรพงศ์
Authorคนึงนิจ อุตรพงศ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number371.207072 ค15ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย และ คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน /พิชญ์สินี อินต๊ะสอน
Authorพิชญ์สินี อินต๊ะสอน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number371.26072 พ32ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ /ดิเรก จันทร์เพ็ญ
Authorดิเรก จันทร์เพ็ญ
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number370.72 ด37ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแก่นนำการศึกษาพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสบกอน สำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /สดศรี สุทธการ
Authorสดศรี สุทธการ
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตัวอย่าง 3 โรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
Authorสุชีพ เสาเกิด.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2550.
Call Number371.207072ส42ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตัวอย่าง 3 โรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมบัติ เสนวิรัช
Authorสมบัติ เสนวิรัช
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550
Call Number371.207072 ส16ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปัว จังหวัดน่าน /ปิยฉัตร สุทธหลวง
Authorปิยฉัตร สุทธหลวง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 ป36ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 /สุภาพ เพชรอุดม
Authorสุภาพ เพชรอุดม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548
Call Number371.0072 ส46ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแผนปฏฺิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน = The operation of science enrichment classes, in accordance ...
Authorอนุสรณ์ พุทธจร.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number507 อ154ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนของชนเผ่าและชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา : อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน /ปิลันธ์ ปาวิชัย
Authorปิลันธ์ ปาวิชัย
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number379.593072 ป37ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่าน /ลักษณาพร ทัศนาวลัย
Authorลักษณาพร ทัศนาวลัย
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number379.593072 ล111ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ /นภา นุ่มเพ็ชร
Authorนภา นุ่มเพ็ชร
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.207072 น16ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed