Found: 1,795  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Guidelines to manage development center regarding sufficiency econ...
Authorจินตนา น้อยสันติ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.21 จ354น
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา /ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Authorไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
Call Number371.207 พ97น 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562.
Call Number379.12 ส215น
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน /จันทิรา สุทธหลวง
Authorจันทิรา สุทธหลวง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2555
Call Number658.403072 จ115น 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ = Professional learning community
Authorเสถียร อ่วมพรหม.
Publishedอุทัยธานี :เสถียร อ่วมพรหม, 2560.
Call Number378.013 ส543น
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Authorโชติกา วรรณบุรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,2564.
Call Number379.593 น774
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น /บันลือ พฤกษะวัน
Authorบันลือ พฤกษะวัน
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
Call Number372.4 บ115น 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น
Authorบันลือ พฤกษะวัน.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number372.4 บ115น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title แบบฝึกทักษะ การอ่าน เขียน สะกดคำ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
Authorสุนทร พุกสุก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number495.918 ส45บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ /ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Authorประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Publishedกรุงเทพฯ : 9119เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552
Call Number153.42 ป17บ 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกปฎิบัติ 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชนเล่มที่ 1...
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523
Call Number370.19 ส41บ 2523
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน /ธัญญา ผลอนันต์
Authorธัญญา ผลอนันต์
Publishedกรุงเทพฯ : ขวัญข้าว^๙๔, 2552
Call Number153.42 ธ113บ 2552
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แบบฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียน ที่มีปัญหาด้านการออกเสียงตัวสะกดไม่ชัดเจน
Authorสนิท สัตโยภาส.
Publishedกรุงเทพฯ :ธารอักษร,2555.
Call Number372.4 ส15บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แบบเลียนภาษาไทย จากใจครูลิลลี่
Authorกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :ณ เพชรสำนักพิมพ์,2555.
Call Number495.91076 ก32บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแปลได้ แปลดี /สุพรรณี ปิ่นมณี
Authorสุพรรณี ปิ่นมณี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Call Number418.02 ส46ป 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Search Tools: Get RSS Feed