Found: 1,786  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแนวการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก /จินตนา ใบกาซูยี
Authorจินตนา ใบกาซูยี
Publishedกรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2534
Call Number808.068 จ35น 2534
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม = Concept, theory and technique for social development practice
Authorพัชรินทร์ สิรสุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number303.44 พ112น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title แนวคิด ทฤษฎี และประเด็น เพื่อการบริหารทางการศึกษา
Authorวิโรจน์ สารรัตนะ.
Publishedกรุงเทพฯ :ทิพยวิสุทธิ์,2555.
Call Number371.2ว37น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
Authorสุนีย์ ภูพันธ์.
Publishedเชียงใหม่ :เดอะโนว์เลจ เซ็นเตอร์,2546.
Call Number375ส45น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวคิดสร้างสรรค์โครงงานภาษาไทย
Authorจิรศักดิ์ กนกอุดม.
Publishedกรุงเทพฯ :เบ็น ภาษาและศิลปะ,2555.
Call Number495.9107 จ37น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการครูแบบต่อยอดตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน (ว17) และหลักเกณฑ์ใหม่ /สมาน จันทะดี
Authorสมาน จันทะดี
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2554
Call Number808.066 ส16น 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวคิดและแนวทาง : การประเมินหลักสูตร
Authorสุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
Call Number375.006ส477น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Guidelines to manage development center regarding sufficiency econ...
Authorจินตนา น้อยสันติ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.21 จ354น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา /ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Authorไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
Call Number371.207 พ97น 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562.
Call Number379.12 ส215น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน /จันทิรา สุทธหลวง
Authorจันทิรา สุทธหลวง
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2555
Call Number658.403072 จ115น 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ = Professional learning community
Authorเสถียร อ่วมพรหม.
Publishedอุทัยธานี :เสถียร อ่วมพรหม, 2560.
Call Number378.013 ส543น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น /บันลือ พฤกษะวัน
Authorบันลือ พฤกษะวัน
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
Call Number372.4 บ115น 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น
Authorบันลือ พฤกษะวัน.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number372.4บ115น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title แบบฝึกทักษะ การอ่าน เขียน สะกดคำ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
Authorสุนทร พุกสุก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number495.918 ส45บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Search Tools: Get RSS Feed