Found: 1,877  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน /ชุติมา เวทการ
Authorชุติมา เวทการ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Call Number372.5 ช44ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน /เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Authorเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Call Number613 อ56ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
Authorไสว ฟักขาว.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2561.
Call Number370.1523ส97ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ : ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และผลการวิจัย
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี :สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2553.
Call Number370.1523ช116ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
Authorดวงเดือน อ่อนน่วม, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548
Call Number371.3 ก27 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติสำหรับเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้งานจิตรกรรมไทยของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ /ปริญเนตร สุวรรณศรี
Authorปริญเนตร สุวรรณศรี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.5072 ป17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 /สุกัญญา รัตนสังข์
Authorสุกัญญา รัตนสังข์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส41ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ศรีวรรณ ทะสี
Authorศรีวรรณ ทะสี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number371.2072 ศ17ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดกิจกรรมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 5 /จำนงค์ อิ่นคำ
Authorจำนงค์ อิ่นคำ
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
Call Number365.65072 จ215ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อี เค บุ๊คส์,2554.
Call Number371.3ส47ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดฉากเบื้องต้น = Basic stagecraft
Authorกฤษรา วริศราภูริชา.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
Call Number792.025ก918ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2544 /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Publishedกรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2545
Call Number375 ว113ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed