Found: 1,877  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน /ประกฤติ พูลพัฒน์
Authorประกฤติ พูลพัฒน์
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
Call Number371.92 ป17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม /พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Authorพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number371.2 พ914ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) กับกลุ่เกษตรกรผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน /สิทธิพันธ์ พานิชอิน
Authorสิทธิพันธ์ พานิชอิน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.193072 ส34ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต1 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน /อลงกรณ์ คำแปงตัน
Authorอลงกรณ์ คำแปงตัน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 อ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมทฤษฎีและแนวปฎิบัติ = Inclusive education management : theory and pratice
Authorภูฟ้า เสวกพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555.
Call Number371.9046 ภ416ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource
Authorปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มีน เซอร์วิส ซัพพลาย,2557.
Call Number371.1024 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 = Classroom management in the 21st century
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี.
Publishedกรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2561.
Call Number371.25 ส168ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน /มณฑา สอนนนฐี
Authorมณฑา สอนนนฐี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.2072 ม14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อ๑๙๙๙, 2541
Call Number371.3 ว113ก 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาล้านนาของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน /สมเจตน์ วิมลเกษม
Authorสมเจตน์ วิมลเกษม
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number390.09593072 ส16ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย /สุขุม เทียนสุข
Authorสุขุม เทียนสุข
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number780.72 ส41ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประเทศอาเซียน
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,2556.
Call Number371.3 ส41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathmatics learning through creative-cooperative lessons on equation system for mathayomsuksa 3 students
Authorสุดาภรณ์ กางปา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ส442ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง = Authentic learning
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี :สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2554.
Call Number370.1523 ช116ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning management social studies in the 21st century
Authorวิภาพรรณ พินลา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
Call Number300.71 ว362ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed