Found: 780  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = Human resource management affecting the effectiveness of village funds : A case study of Wi...
Authorพีรพัฒน์ แจ้งศรีพงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number352.73 พ376ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ /ภาวนา ศศิฤกษ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.22072 ภ27ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัย ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Agricultural water management of rattanal reservior project Khokho sub district, Khaokho district, Petchabu...
Authorเนรมิต พรมทา.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Numberป-อต 333.91072 น576ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน /นงนุช พิมพ์ดี
Authorนงนุช พิมพ์ดี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 น12ก 2546
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) กับกลุ่เกษตรกรผักปลอดสารพิษบ้านสวนหอม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน /สิทธิพันธ์ พานิชอิน
Authorสิทธิพันธ์ พานิชอิน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number370.193072 ส34ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต1 อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน /อลงกรณ์ คำแปงตัน
Authorอลงกรณ์ คำแปงตัน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 อ17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน /มณฑา สอนนนฐี
Authorมณฑา สอนนนฐี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.2072 ม14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย /สุขุม เทียนสุข
Authorสุขุม เทียนสุข
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number780.72 ส41ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathmatics learning through creative-cooperative lessons on equation system for mathayomsuksa 3 students
Authorสุดาภรณ์ กางปา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ส442ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น =Learning management by inquiry method on local environment /สุกัญญา แก้วนิ่ม
Authorสุกัญญา แก้วนิ่ม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2553
Call Number333.7072 ส41ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติสำหรับเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้งานจิตรกรรมไทยของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ /ปริญเนตร สุวรรณศรี
Authorปริญเนตร สุวรรณศรี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.5072 ป17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 /สุกัญญา รัตนสังข์
Authorสุกัญญา รัตนสังข์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส41ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ศรีวรรณ ทะสี
Authorศรีวรรณ ทะสี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number371.2072 ศ17ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน /ดำเนิน ธรรมไชย
Authorดำเนิน ธรรมไชย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number375.00072 ด215ก 2547
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed