Found: 781  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Development of life quality for disabled people of local administrative organization, Uttaradit Province
Authorสันติ โกสิยานุภาพ.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557.
Call Number362.4072 ส115ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผักปลอดสารพิษ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสรางสรรค์ชิ้นงานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
Authorยุพิน มีชัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.13072 ย46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบและความสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
Authorอุษา รัตนบุปผา.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number370.1523072 อ48ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ชิ้นงานวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองแพร่ = Development of a computer instructional package on design...
Authorศิริลักษณ์ วงศ์สูง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.1334072 ศ37ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนทักษะฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Authorวาสนา มณีนาค.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2549.
Call Number372.6521072 ว28ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง "Safety at work" โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นงานปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
Authorณัฐพร พรหมโยธิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2550.
Call Number428.24072 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง เลขยกกำลังสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Authorอรพิน เกตุจันทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2555.
Call Number510.72 อ17ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Authorระวีวรรณ มะนุ่น.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number372.62072 ร117ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Authorปิยวรรณ สังจันทราพร.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number372.62072 ป36ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเรื่องอาณาจักรอยุธยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of a learning center instructional package in history on Ayudhaya Kingdom fo...
Authorนงนุช อินต๊ะจวง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.89 น125ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการเรียนการสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a learning and instruction package for scienc...
Authorสุภาวัญ คำนวน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2551.
Call Number372.35072 ส46ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ProDESKTOP ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสั...
Authorพิชชากร มูลปานันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number373.13072 พ32ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = The devlopment of an instructional package...
Authorประภัสสร พึ่งอินทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2552.
Call Number372.6521072 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง เมื่อลาวเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าอุดมไช = Development of learning center instructional pac...
Authorวาลี แพงชงปาเซอ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number373.13 ว273ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุดกิจกรรม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารทศนิยม โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = The develo...
Authorสงบ ขิงหอม.
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551.
Call Number372.7072 ส125ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed