Found: 1,835  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleแนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น /บันลือ พฤกษะวัน
Authorบันลือ พฤกษะวัน
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
Call Number372.4 บ115น 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น
Authorบันลือ พฤกษะวัน.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number372.4 บ115น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title แบบฝึกทักษะ การอ่าน เขียน สะกดคำ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
Authorสุนทร พุกสุก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number495.918 ส45บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ /ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Authorประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Publishedกรุงเทพฯ : 9119เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552
Call Number153.42 ป17บ 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกปฎิบัติ 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชนเล่มที่ 1...
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523
Call Number370.19 ส41บ 2523
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงาน /ธัญญา ผลอนันต์
Authorธัญญา ผลอนันต์
Publishedกรุงเทพฯ : ขวัญข้าว^๙๔, 2552
Call Number153.42 ธ113บ 2552
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แบบฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียน ที่มีปัญหาด้านการออกเสียงตัวสะกดไม่ชัดเจน
Authorสนิท สัตโยภาส.
Publishedกรุงเทพฯ :ธารอักษร,2555.
Call Number372.4 ส15บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แบบเลียนภาษาไทย จากใจครูลิลลี่
Authorกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :ณ เพชรสำนักพิมพ์,2555.
Call Number495.91076 ก32บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแปลได้ แปลดี /สุพรรณี ปิ่นมณี
Authorสุพรรณี ปิ่นมณี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Call Number418.02 ส46ป 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) /สำนักงานการศึกษาเลขาธิการสภาการศึกษา
Authorสำนักงานการศึกษาเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553
Call Number379.593 ส215ผ 2553
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2553
Call Number379.593 ส215ผ 2553
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Published[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2542
Call Number371.3 ว113ผ 2542
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แผนการสอนปฐมวัย Best practices แผนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก
Authorพรพิไล เลิศวิชา.
Publishedเชียงใหม่ :ธารปัญญา,2556.
Call Number372.21 พ17ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title แผนกิจกรรมการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาแบบจิตปัญญา
Authorกุลยา ตันติผลาชีวะ.
Publishedกรุงเทพฯ :เพชรประกาย2561.
Call Number371.21 ก476ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแผ่นดินพระเจ้าตาก /วิบูล วิจิตรวาทการ
Authorวิบูล วิจิตรวาทการ
Publishedกรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547
Call Number923.1593 ว35ผ 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed