Found: 111,440  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบองเสียมราฐ นครวัด /ไกรฤกษ์ นานา
Authorไกรฤกษ์ นานา
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Call Number915.96 ก97ส 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ :พันธกิจ,2547.
Call Number959.373พ17ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Authorกิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Publishedอุตรดิตถ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์, [2531?]
Call Number390.09593072 ก32ส [2531?]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สะเก็ดฎีกา" อาวุธปืน - กระสุนปืน - วัตถุระเบิด /ภาสกร ญาณสุธี
Authorภาสกร ญาณสุธี
Publishedกรุงเทพฯ : อทตยามิเล็นเนียม, 2547
Call Number348.369 ภ28ส 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สังคีตสัมพันธ์" กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ ๘๔ พรรษา มหาราชา /กรมประชาสัมพันธ์
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2554
Call Number780.9593 ก17ส 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สามฤดูเมืองผู้ดี" : ประสบการณ์พระธรรมฑูตไทยในสหราชอาณาจักร
Authorพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2561.
Call Number294.37 พ1711ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Numberศธ0566 4/547 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สายใยสัมพันธ์" ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Numberศธ0566 4/548 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สิริกันยา ๕๓" /มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2553
Call Numberศธ0541 4/553 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "หม่อมเจ้าฟ้า" กรมหลวงสงขลานครินทร์กับความตั้งพระทัยเพื่อเสด็จแม่
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "หัวร่อ" ต่อชีวิต
Authorสันต์ หัตถีรัตน์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"หัวโทง": พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน /ชลิตา บัณฑุวงศ์
Authorชลิตา บัณฑุวงศ์
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2543
Call Number639.2 ช17ห 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "อนุสาวรีย์" กับความเปลี่ยนแปลงทางอุดมคติ
Authorศิริวรรณ คุ้มโห้.
Sourceเมืองโบราณ. ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (ก.ค./ก.ย. 2559), หน้า 166-177 ISSN 0125426X
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed