Found: 11  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
Authorธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number420.71 ธ415ส
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซน์แอนด์ปริ้นติ้ง, 2559.
Call Number371.102 ช116ป
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
image
Source Types Book
Title การบริหารองค์การ
Authorวันชัย มีชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number658 ว115ก
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก : Qualitative research : research of alternative paradigm
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม ,2559.
Call Number001.4 ว247ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
Authorยุทธ ไกยวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number658.312 ย444ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
Authorณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number370.72 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การสร้างโจทย์ในการวิจัย: การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม ,2559.
Call Number001.42 ว17ก
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title จริยธรรมและทักษะชีวิต : Ethics and life skills
Authorวรากรณ์ พูลสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์ ,2559.
Call Number158 ว172จ
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯและปกิณกะคดีของวิลาส มณีวัต
Authorวิลาศ มณีวัต.
Publishedกรุงเทพฯ :วสี ครีเอชั่น,2547.
Call Number923.1593 ภ416พ
Locationวิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ ฉบับหลัก 9 ข้อ
Authorพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ต้นตะวันปลายฟ้า,2559.
Call Number649.1 พ128ด
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Authorพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number370.72 พ323ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed