Found: 12  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title a การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ = Behavior manaement for special educators
Author ยุวดี วิริยางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2564.
Call Number371.9043 ย442ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปรับพฤติกรรม : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้และวิจัย
Authorมนัสนันท์ หัตถศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2564.
Call Number370.153 ม1511ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสื่อดิจิทัล
Authorกุลิสรา จิตรชญาวณิช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2564.
Call Number372.6 ก473ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ = Counseling in practice
Authorนันทา สู้รักษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2564.
Call Number158.3 น115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือพิชิตข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
Authorผู้เข้าสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564.
Published[ม.ป.ท. :ม.ป.พ.],2564.
Call Number371.1076 ค416
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู
Authorผู้เข้าสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564.
Published[ม.ป.ท. :ม.ป.พ.],2564.
Call Number371.1076 ค416
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2564.
Call Number379.593 ส215บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
Authorสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.)
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานฯ,2564.
Call Number378.593 ส215พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร = Leadership and ethics for administrators
Authorสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2564.
Call Number658.4092 ส475ภ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา = Statistics for educational research
Authorยุภาดี ปณะราช.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2564.
Call Number519.5 ย462ส
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title อุดมศึกษาเชิงประจักษ์สู่อนาคต
Authorอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2564.
Call Number378.593 อ174อ
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Authorโชติกา วรรณบุรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,2564.
Call Number379.593 น774
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed