Found: 515  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title แลลายผ้าทอ เมืองลับแล
Authorอังกาบ บุญสูง.
Publishedอุตรดิตถ์ :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number746.3 อ112ล
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Fina...
Authorสำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,2562.
Call Number338.4791 ค872
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์นม : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)
Authorมหาวิทยาลัยบูรพา.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
Publishedชลบุรี :วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2562.
Call Number637.1 ม192ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา = Reserch development by innovation and intellectual property for commercialization
Authorกิตติ เมืองตุ้ม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number001.4 ก344ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Authorกิตติ เมืองตุ้ม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number001.4092 ก344ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 : รายงานฉบับสมบูรณ์ ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ และคณะ.
Authorชยันต์ พิภพลาภอนันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2562.
Call Number338.1 ช1611ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยการศึกษาระบบโครงสร้างและพฤติกรรมของโบราณสถานประเภทเจดีย์ = Structural system and behavior of masonry historic pagoda
Authorสุดชาย พานสุวรรณ.
Published[กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2562?].
Call Number624.17 ส442ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51
Authorอนันต์ คงเครือพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,2562.
Call Number323 อ1511ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะเกษตรศาสตร์
Publishedเชียงใหม่ :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,[2562].
Call Number338.1 ม192ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก
Authorสุวิมล ทรัพย์วโรบล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number613.25 ส473ภ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาคเหนือ = Structural equation model of factors influencing achievement of northern private higher education institutes
Authorชินบุตร สุรินทรามนต์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number378.1 ช355ม
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title โฮโมดีอุส : ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ = Homo Deus A brief history oftomorrow
Authorแฮรารี, ยูวัล โนอาห์.
Publishedกรุงเทพฯ :ยิปซี กรุ๊ป,2562.
Call Number909.83 ฮ772ฮ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ใจดี ใจสบาย Delivery
Authorพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม.
Publishedนครราชสีมา :วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม,2562.
Call Number294.32 พ1711จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ใจที่แท้
Authorพระจุลนายก.
Publishedกรุงเทพฯ :ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,2562.
Call Number294.32 พ1711จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
Authorกระทรวงวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2562.
Call Number959.35 ก1711บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 31 32 33 34 35
Search Tools: Get RSS Feed