Found: 510  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การเก็บรักษาพันธุ์พืชในภาวะเย็นยวดยิ่ง = Plant cryopreservation
Authorครรชิต ธรรมศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ :พี. เอส. เพรส,2562.
Call Number631.57 ค177ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา : คู่มือปฏิบัติงานหลัก
Authorเนตรดาว อินภา.
Publishedอุตรดิตถ์ :สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number378.1961 น547ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเปรียบเทียบผลการตัดการเรียนรู้เรื่องอสมการ ระหว่างการใช้เทคนิค SSCS ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Comparison of learning on inequality by using...
Authorณัฐกิตติ์ ประสงค์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลโดยใช้วิธีการสอนแบบโคดายกับวิธีการสอนแบบปกติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล = Comparison of learning outcomes in musical ...
Authorตรีชฎา สนโต.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.87 ต173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ : รวมปาฐกถาจากการประชุมวิชาการนานาชาติ(2557-2560)
Authorศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,บรรณาธิการ.
Publishedปัตตานี :สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,2562.
Call Number320.9593 ก275
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The media exposure, awareness, and behevior related to money saving of undergraduate students i...
Authorกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number332.0415 ก167ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเมืองภาคประชาชนการเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย = People's politics : The way for Thai politics
Authorจุมพล หนิมพานิช.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,2562.
Call Number320.9593 จ466ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = Elderly market segmentation in Bang Phli district, Samut Prakan province
Authorภัทราท สุขะสุคนธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number332.024 ภ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = The use of online clips to develop listening proficiency of Dhonburi Rajabhat University students
Authorบุญดี รุ่งเรืองมณีรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number420.711 บ434ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
Authorยุทธ ไกยวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number519.50285 ย444ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2562.
Call Number301 ส142ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง (ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอน 25-26)
Authorสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
Publishedกรุงเทพฯ :ผลิธัมม์,2562.
Call Number294.32 ส165ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ขัตติยะประเพณี
Authorสมบัติ พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2562.
Call Number390.09593 ส165ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน กรณีศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดารารัศมี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 = Policy proposals on school a...
Authorประภัสสร ฮีมินกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.12 ป1711ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ = Proposed policy for development of mathemat...
Authorสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ส177ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed