Found: 510  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = A study of the graphic design guidelines to create a ...
Authorแสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number338.4791 ส752ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน
Authorเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562.
Call Number331.1 ก617ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสร้างความแตกต่างเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Business differentiation affecting consumer decision making on buffet restau...
Authorสิริกร เตียเอี่ยมดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number658.8 ส373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การสร้างสรรค์จิตรกรรมทิวทัศน์สีน้ำมันบนผ้าใบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ = The creation of realistic landscape paintings from the scenery of Nangphaya subd...
Authorณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number751.45 ณ113ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
Authorพุทธรักษ์ ปราบนอก.
Publishedขอนแก่น :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2562.
Call Number294.3435 พ444ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสร้างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคสวิตชิ่งความถี่สูงสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า : รายงานการวิจัย = Construction high performance charger with high frequency switching technique for electric...
Authorประยุทธ นิสภกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number621.31 ป1711ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : รายงานการวิจัย = The synthesis and the comp...
Authorกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2562.
Call Number378.155 ก167ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสำรวจปัญหาในการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Authorเมวิกา รุ่งฉัตร.
Publishedพิษณุโลก :มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,2562.
Call Number658.7 ม573ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาตราสินค้าท้ายครัวโรงสี = Integrated marketing communication influencing on purchasing decision of consumers : A case s...
Authorปิยนุช เตียเอี่ยมดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number658.8 ป365ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การสื่อสารการตลาดและการเปิดรับข่าวสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Effect of marketing communication and media exposure on the image of Uttaradit Rajabhat University
Authorวัชรี เหมดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number659.1 ว112ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสื่อสารของมนุษย์ = Humen communication
Authorจิรพร จรบุรี.
Publishedนครสวรรค์ :คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,2562.
Call Number302.2 จ376ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองโดยมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือสนับสนุน = Public participation enhancement in urban planning process using GIS
Authorปกรณ์ เข็มมงคล.
Publishedพิษณุโลก :มหาวิทยาลัยนเรศวร,2562.
Call Number711.4 ป117ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดหนองบัว จังหวัดน่าน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Conservation of murals and strengthen competitiveness in ...
Authorสิงหา ปรารมภ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number751.73 ส329ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยจากผ้าตีนจกและผ้าหมักโคลนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = The contemporary tinchok and mud cloth design in Sisatchanalai District, Sukhothai Province
Authorภัชราวรรณ พ้นภัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number746.92 ภ112ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กวนผสมขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Designing and development of small mixing stirrer prototype for local community in Uttaradit province
Authorพงษ์ธร วิจิตรกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number660.284292 พ128ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed