Found: 34  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for education
Authorดนัยศักดิ์ กาโร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562.
Call Number371.33 ด1511ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่
Authorชญาพิมพ์ อุสาโห.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2562.
Call Number371.107 ช132ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์รายวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Development of analytical reading in Thai language subject by adopting combi...
Authorศศิวรรณ คำด้วง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number495.9184 ศ183ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการอ่านภาษาไทยโดยใช้เพลง เกม และนิทานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา = Development reading in Thai through songs, games, and folk tales for primary school stu...
Authorปิยพร ประจง.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.4 ป366ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับสื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Development of learning activities of history subje...
Authorวริศรา วิทยาลัย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number959.30712 ว173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL ร่วมกับอินโฟกราฟิก วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Development of creativity by using CBL with infographics for te...
Authorกิติมา กิจประเสริฐ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.3 ก343ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Uttaradit Landmarks โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Developing Engli...
Authorอักษรสิริ ตาคม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number420.712 อ111ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Developing of Thai reading ability for main idea trhrough SQ4 and mind mapping f...
Authorมะลิวัลย์ อ่วมน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number495.9184 ม117ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 = Development of English listening and speaking comphension ability through brain-based lea...
Authorลลิตา ผลจันทร์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.6521 ล173ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และ TAI = The development of mathematics problem solving skill on lin...
Authorภัคนิภา ภรศิริอมรกูล.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number510.712 ภ111ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันที่ประสบผลสำเร็จ = Development of administration model for successful lab schools
Authorสมนึก ศุภโสภาพงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number371.2 ส165ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ = The development of basic math skills of preschool children in Uttaradit province by using creative...
Authorคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.21 ค142ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Development of lesson plan to impro...
Authorศิริลักษณ์ ศรีเพชร.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number495.107 ศ373ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษา = The development of critical thinking model for elementary school students
Authorสิริพร ดีน้อย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number153.42 ส373ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of physical fitness for health by using folk games for junior high school students
Authorเจษฎา อยู่ทิม.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2562.
Call Number372.86 จ583ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed