Found: 1,822  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับการละเล่นพื้นบ้าน = Local wisdom management to support the integration on learning management through local perfor...
Authorอุษณีย์ เขนยทิพย์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Call Number390.09593 อ484ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการคุณภาพ
Authorปรียาวดี ผลเอนก.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number658.562 ป173ก
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมศักดิ์ อภัยกาวี
Authorสมศักดิ์ อภัยกาวี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.207072 ส16ก 2547
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการชั้นเรียน : Classroom management
Authorจินตนา ศิริธัญญารัตน์.
Publishedนครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561.
Call Number371.1024 จ354ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการจัดการชั้นเรียน : ห้องเรียนแห่งความสุข =Classroom management : happiness classroom /ฆนัท ธาตุทอง
Authorฆนัท ธาตุทอง
Publishedนครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552
Call Number371.1024 ฆ15ก 2552
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ /ภาวนา ศศิฤกษ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.22072 ภ27ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
Authorอมรรักษ์ สวนชูผล.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2561.
Call Number658 อ197ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาตามบริบทของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กรณีศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 /แสงเดือน มีศรี
Authorแสงเดือน มีศรี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number379.593072 ส72ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเม่จริม จังหวัดน่าน /บุญเฑียร ขัติเนตร
Authorบุญเฑียร ขัติเนตร
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548
Call Number374.4072 บ43ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาท้องถิ่น : โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสังคมไทย /เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
Authorเมตต์ เมตต์การุณ์จิต
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2553
Call Number379.593 ม54ก 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน /นงนุช พิมพ์ดี
Authorนงนุช พิมพ์ดี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 น12ก 2546
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน /ประกฤติ พูลพัฒน์
Authorประกฤติ พูลพัฒน์
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
Call Number371.92 ป17ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม /พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Authorพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Call Number371.2 พ914ก 2553
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมทฤษฎีและแนวปฎิบัติ = Inclusive education management : theory and pratice
Authorภูฟ้า เสวกพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555.
Call Number371.9046 ภ416ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource
Authorปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มีน เซอร์วิส ซัพพลาย,2557.
Call Number371.1024 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed