Found: 1,834  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติสำหรับเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้งานจิตรกรรมไทยของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
Authorปริญเนตร สุวรรณศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2549.
Call Number372.5072 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2
Authorสุกัญญา รัตนสังข์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.9072 ส41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Authorศรีวรรณ ทะสี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number371.2072 ศ17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อี เค บุ๊คส์,2554.
Call Number371.3 ส47ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดฉากเบื้องต้น = Basic stagecraft
Authorกฤษรา วริศราภูริชา.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
Call Number792.025 ก918ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2544 /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Publishedกรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2545
Call Number375 ว113ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Authorดำเนิน ธรรมไชย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number375.00072 ด215ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดบริการทางการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน
Authorจันทรัช คำเกิด.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number372.21072 จ115ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
Authorคนึงนิจ อุตรพงศ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number371.207072 ค15ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินการประเมินผลการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย และ คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Authorพิชญ์สินี อินต๊ะสอน.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number371.26072 พ32ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแก่นนำการศึกษาพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสบกอน สำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Authorสดศรี สุทธการ.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.9072 ส14ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตัวอย่าง 3 โรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
Authorสมบัติ เสนวิรัช.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2550.
Call Number371.207072 ส16ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปัว จังหวัดน่าน
Authorปิยฉัตร สุทธหลวง.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number372.12072 ป36ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed