Found: 1,834  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource
Authorปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
Publishedกรุงเทพฯ :มีน เซอร์วิส ซัพพลาย,2557.
Call Number371.1024 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 = Classroom management in the 21st century
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี.
Publishedกรุงเทพฯ :ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2561.
Call Number371.25 ส168ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
Authorมณฑา สอนนนฐี.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.2072 ม14ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อ๑๙๙๙, 2541
Call Number371.3 ว113ก 2541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Authorสุขุม เทียนสุข.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2548.
Call Number780.72 ส41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประเทศอาเซียน
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,2556.
Call Number371.3 ส41ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathmatics learning through creative-cooperative lessons on equation system for mathayomsuksa 3 students
Authorสุดาภรณ์ กางปา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ส442ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง = Authentic learning
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี :สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2554.
Call Number370.1523 ช116ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning management social studies in the 21st century
Authorวิภาพรรณ พินลา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
Call Number300.71 ว362ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน /ชุติมา เวทการ
Authorชุติมา เวทการ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Call Number372.5 ช44ก 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน /เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Authorเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Call Number613 อ56ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
Authorไสว ฟักขาว.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2561.
Call Number370.1523 ส97ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ : ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และผลการวิจัย
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Publishedนนทบุรี :สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2553.
Call Number370.1523 ช116ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
Authorดวงเดือน อ่อนน่วม, บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548
Call Number371.3 ก27 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed