Found: 381  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title The effect of using online English vocabulary exercises on mattayomsuksa student's vocabulary learning in Thaplapracha-U-Tit school, Thapla district, Uttaradit province = ผลของการใช้แบบฝึกหัดคำศัพท์ภ...
AuthorSamphao Kaewraktha.
PublishedUttaradit :Uttaradit Rajabhat University,2008.
Call Number428.24072 S192E
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Learning process promoting E...
Authorปวริศา อ่อนขำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.6521 ป177ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพลศึกษาวอลเลย์บอลโดยการใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ฉัตรชัย มณีนาค
Authorฉัตรชัย มณีนาค
Publishedอุตรดิตถ์ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550
Call Number372.86072 ฉ114ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมศักดิ์ อภัยกาวี
Authorสมศักดิ์ อภัยกาวี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.207072 ส16ก 2547
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ /ภาวนา ศศิฤกษ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.22072 ภ27ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน /นงนุช พิมพ์ดี
Authorนงนุช พิมพ์ดี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 น12ก 2546
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน /มณฑา สอนนนฐี
Authorมณฑา สอนนนฐี
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.2072 ม14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย /สุขุม เทียนสุข
Authorสุขุม เทียนสุข
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
Call Number780.72 ส41ก 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathmatics learning through creative-cooperative lessons on equation system for mathayomsuksa 3 students
Authorสุดาภรณ์ กางปา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ส442ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติสำหรับเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้งานจิตรกรรมไทยของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ /ปริญเนตร สุวรรณศรี
Authorปริญเนตร สุวรรณศรี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2549
Call Number372.5072 ป17ก 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 /สุกัญญา รัตนสังข์
Authorสุกัญญา รัตนสังข์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส41ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ศรีวรรณ ทะสี
Authorศรีวรรณ ทะสี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number371.2072 ศ17ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน /ดำเนิน ธรรมไชย
Authorดำเนิน ธรรมไชย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number375.00072 ด215ก 2547
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed