Found: 3,998  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 118 ธาตุเคมี ฉบับการ์ตูน
Authorไซโต, คะสึฮิโระ.
Publishedกรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),2556.
Call Number546 ซ94ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
Authorทิศนา แขมมณี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2546.
Call Number371.102 ท38ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
Authorทิศนา แขมมณี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2555.
Call Number371.102 ท38ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /ทิศนา แขมมณี
Authorทิศนา แขมมณี
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Call Number371.102 ท38ส 2544
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์
Authorแมกโดนัลด์, ชารอน.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2559.
Call Number510.7 ม718ห
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,2545.
Call Number371.3 ส47ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2553.
Call Number371.3 ส47ส
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 199 กระบวนท่าของครูมืออาชีพ
Authorสมพงษ์ พละสูรย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สายธาร ,2544.
Call Number344.078 ส166ร
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี = Esteve Pujol i Pons
Authorอี ปองส์, เอสเตเว ปูยอล.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2560.
Call Number170 อ3ย
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,2545.
Call Number371.3 ส47ย
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม : การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2553.
Call Number371.3 ส47ย
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
Authorธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number420.71 ธ415ส
Locationคณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 208 ข้อแนะนำผู้รักการถ่ายภาพต้องรู้
Authorกนก เดชาวาศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2557.
Call Number771 ก151ส
Locationคณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2550.
Call Number371.3 ส47ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title 21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์ ,2558.
Call Number371.3 ส47ย
Locationคณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed