Found: 1,823  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 /สุกัญญา รัตนสังข์
Authorสุกัญญา รัตนสังข์
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส41ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /ศรีวรรณ ทะสี
Authorศรีวรรณ ทะสี
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
Call Number371.2072 ศ17ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อี เค บุ๊คส์,2554.
Call Number371.3 ส47ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหัศจรรย์
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตอน ตะลุยด่านมหาสนุก
Authorอภิชา แดงจำรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2563.
Call Number370.15 อ163ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดฉากเบื้องต้น = Basic stagecraft
Authorกฤษรา วริศราภูริชา.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557.
Call Number792.025 ก918ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2544 /วัฒนาพร ระงับทุกข์
Authorวัฒนาพร ระงับทุกข์
Publishedกรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2545
Call Number375 ว113ก 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน /ดำเนิน ธรรมไชย
Authorดำเนิน ธรรมไชย
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number375.00072 ด215ก 2547
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดบริการทางการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน /จันทรัช คำเกิด
Authorจันทรัช คำเกิด
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number372.21072 จ115ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ /คนึงนิจ อุตรพงศ์
Authorคนึงนิจ อุตรพงศ์
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number371.207072 ค15ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการประเมินผลการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทย และ คณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ของโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน /พิชญ์สินี อินต๊ะสอน
Authorพิชญ์สินี อินต๊ะสอน
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number371.26072 พ32ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแก่นนำการศึกษาพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสบกอน สำนักงานประถมศึกษาอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน /สดศรี สุทธการ
Authorสดศรี สุทธการ
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2547
Call Number371.9072 ส14ก 2547
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตัวอย่าง 3 โรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 /สมบัติ เสนวิรัช
Authorสมบัติ เสนวิรัช
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550
Call Number371.207072 ส16ก 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปัว จังหวัดน่าน /ปิยฉัตร สุทธหลวง
Authorปิยฉัตร สุทธหลวง
Publishedอุตรดิตถ์ : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2546
Call Number372.12072 ป36ก 2546
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 /สุภาพ เพชรอุดม
Authorสุภาพ เพชรอุดม
Publishedอุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2548
Call Number371.0072 ส46ก 2548
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed