Found: 381  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title The effect of using online English vocabulary exercises on mattayomsuksa student's vocabulary learning in Thaplapracha-U-Tit school, Thapla district, Uttaradit province = ผลของการใช้แบบฝึกหัดคำศัพท์ภ...
AuthorSamphao Kaewraktha.
PublishedUttaradit :Uttaradit Rajabhat University,2008.
Call Number428.24072 S192E
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title กระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Learning process promoting E...
Authorปวริศา อ่อนขำ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2558.
Call Number372.6521 ป177ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพลศึกษาวอลเลย์บอลโดยการใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Authorฉัตรชัย มณีนาค.
Publishedอุตรดิตถ์ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2550.
Call Number372.86072 ฉ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
Authorสมศักดิ์ อภัยกาวี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.207072 ส16ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
Authorภาวนา ศศิฤกษ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.22072 ภ27ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขา : กรณีศึกษานักเรียนชาวเขาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
Authorนงนุช พิมพ์ดี.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2546.
Call Number372.12072 น12ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
Authorมณฑา สอนนนฐี.
Publishedอุตรดิตถ์ :สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.2072 ม14ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
Authorสุขุม เทียนสุข.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2548.
Call Number780.72 ส41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือสร้างสรรค์เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathmatics learning through creative-cooperative lessons on equation system for mathayomsuksa 3 students
Authorสุดาภรณ์ กางปา.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2559.
Call Number510.712 ส442ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบ 2 มิติสำหรับเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้งานจิตรกรรมไทยของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
Authorปริญเนตร สุวรรณศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2549.
Call Number372.5072 ป17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2
Authorสุกัญญา รัตนสังข์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์,2547.
Call Number371.9072 ส41ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
Authorศรีวรรณ ทะสี.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2554.
Call Number371.2072 ศ17ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Authorดำเนิน ธรรมไชย.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2547.
Call Number375.00072 ด215ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed