Found: 118  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ราชนารี" กับการจัดการศึกษา
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560.
Call Number379.593 ร225
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ร่างกายมนุษย์ = 100 things to know about the human body
Authorฟริท, อเลกซ์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2560.
Call Numberย ห1531
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต อวกาศ = 100 things to know about space
Authorฟริท, อเล็กซ์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2560.
Call Numberย ฟ173ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title 250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์
Authorแอชบรุก, เพกกี.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2560.
Call Number372.35 อ725ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title Type on screen : ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่
Authorลัปตัน, เอลเลน.
Publishedนนทบุรี :ไอดีซี,2560.
Call Number006.68 ล115ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 = Administrative process of small schools with excellent practices under the Office of Prim...
Authorวุฒิชัย โลนันท์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.12 ว433ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กระบวนทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาในยุคดิจิทัล = The paradigm of educational technology in the digital age
Authorสรุศักดิ์ ปาเฮ.
Publishedแพร่ :แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์,2560.
Call Number371.33 ส478ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 = Active learning instructional strategies for thinking development and educational improvement of the 21st...
Authorวัชรา เล่าเรียนดี.
Publishedนครปฐม :เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป,2560.
Call Number371.102 ว112ก
Locationคณะครุศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน = Strategic human resource management for organizational sustainability
Authorเลิศชัย สุธรรมานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560.
Call Number658.3 ล682ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก = 5 step learning model with computer assisted instruction on Loi Krathong Sai...
Authorณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number371.3 ณ113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การถอดบทเรียน "กระบวนการวิจัยของชุมชน" เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Lesson learned on "Community research process" for potential in development and distric...
Authorสุดารัตน์ รอดบุญส่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2560.
Call Number307.14 ส442ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)
Authorสุนทร โคตรบรรเทา.
Publishedกรุงเทพฯ :ปัญญาชน,2560.
Call Number371.2 ส454ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์ = Fine motor skill development with craft activities in early childhood
Authorภัทรีพันธุ์ ทิพย์บุญศรี.
Publishedอุตรดิตถ์ :$มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.21 ภ114ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสอน STAD และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Development on probability fo mathematics achievement by using ...
Authorภูษณิศา มั่นเจ๊ก.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number510.712 ภ418ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Learning development using storytelling to romoter integrity and responsibil...
Authorนุจรินทร์ วันต๊ะ.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Call Number372.21 น427ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
Search Tools: Get RSS Feed