Found: 91,108  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title๕๐๐ ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส /ไกรฤกษ์ นานา
Authorไกรฤกษ์ นานา
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Call Number327.5930469 ก97ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๕๓ พระมหากษัตรย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ /โอเดียนสโตร์
Authorโอเดียนสโตร์
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2543
Call Number923.1593 อ84ห 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๕๔ รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ /อนันต์ อมรรตัย
Authorอนันต์ อมรรตัย
Publishedกรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2550
Call Number320.9593 อ15ห 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๕๕๐ สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทยสอนใจเด็กดี /ชนะ กายแก้ว
Authorชนะ กายแก้ว
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553
Call Numberด 398.9 ช15ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๕๕๕ สำนวนโวหาร สุดยอดสุภาษิตสุนทรภู่ /เอกรัตน์ อุดมพร
Authorเอกรัตน์ อุดมพร
Publishedกรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553
Call Number495.917 อ51ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
image
Source Types Book
Title ๕๙ วิธีการทำงานให้ดีขึ้น
Authorประสาร มฤคพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call Number158.6 ป17ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖ ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์
Authorอรุณ เวชสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :อรุณวิทยา,2543.
Call Number928.95911 อ17ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖ ปี ในวุฒิสภา "จารึกไว้ในความทรงจำ"
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง๖ปี(พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๙), 2549
Call Number328.31 ห11 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๐ ปี ครองราชย์ประโยชน์สุขประชาราษฏร์ /สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Authorสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550
Call Number92 ภ416ห 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๐ ปี จันทรเกษม
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2543
Call Numberศธ1543 1/543 2543
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๐ ปี ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์, 2551
Call Number380.09593 ห11 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title๖๐ ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ /โรงพยาบาลสุรินทร์
Authorโรงพยาบาลสุรินทร์
Publishedสุรินทร์ : โรงพยาบาลสุรินทร์, 2554
Call Numberสธ00512 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖๐ ปี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Authorโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Publishedอุตรดิตถ์ :โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กระทรวงสาธารณสุข,[2554?].
Call Numberสธ 4/554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖๐ ปีฟ้าแห่งพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ในพ่อหลวงปวงชนชาวไทย
Authorประเทือง โพธิ์ชะออน.
Publishedกรุงเทพฯ :เอพี ครีเอทีฟ,2553.
Call Number895.915 ภ416ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ๖๐ พรรษา มหาราชินี (สิริกิติ์)
Authorสถิตพงษ์ จันทรสาขา.
Publishedกรุงเทพฯ :กิติชัยสาส์น,[2542].
Call Number923.1593 ส373ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed