Found: 88  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleหลักการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา =Educational administration and management /ชาญชัย อาจินสมาจาร
Authorชาญชัย อาจินสมาจาร
Published[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2550?]
Call Number371.2 ช23ห [2550?]
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleหลักการสอน (ฉบับปรับปรุง) /อาภรณ์ ใจเที่ยง
Authorอาภรณ์ ใจเที่ยง
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553
Call Number371.3 อ26ห 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2555.
Call Number378.17 พ93ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
Authorสิทธิ์ ธีรสรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number808.02 ส344ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ /วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
Authorวีระยุทธ ชาตะกาญจน์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Call Number371.2 ว37ท 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการวัดผล /ชวาล แพรัตกุล
Authorชวาล แพรัตกุล
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
Call Number371.26 ช17ท 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Authorพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559.
Call Number370.72พ323ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการเขียน การเล่านิทานสำหรับเด็ก /วิไล มาศจรัส
Authorวิไล มาศจรัส
Publishedกรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545
Call Number808.068 ว37ท 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
Authorสิทธิ์ ธีรสรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number808.066 ส344ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
Authorนภาลัย สุวรรณธาดา.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์,2560.
Call Number352.387น162ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ /ชูศรี วงศ์รัตนะ
Authorชูศรี วงศ์รัตนะ
Publishedนนทบุรี : ไทเนรมิตกิจอินเตอร์โปรเกรสซิฟ, 2553
Call Number001.4 ช418ท 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด /ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
Authorชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
Publishedนนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2553
Call Number153.42 ช116ท 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title แนวพัฒนาการอ่านเร็ว-คิดเป็น
Authorบันลือ พฤกษะวัน.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call Number372.4บ115น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed