Found: 88  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน /สุคนธ์ สินธพานนท์
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์
Publishedกรุงเทพฯ : 9119เทคนิคพริ้นติ้ง, 2553
Call Number371.33 ส41น 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง /วิชัย วงษ์ใหญ่
Authorวิชัย วงษ์ใหญ่
Publishedกรุงเทพฯ : อาร์แอนด์ปริ้นท์, 2554
Call Number375 ว32น 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleนาฏยศิลป์รัชกาลที่ 9 /สุรพล วิรุฬห์รักษ์
Authorสุรพล วิรุฬห์รักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Call Number793.31 ส47น 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title บุพเพสันนิวาส
Authorรอมแพง.
Publishedกรุงเทพฯ :แฮปปี้ บานานา,2561.
Call Numberน ร196บ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD
Authorศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2561.
Call Number658.4ศ376ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง = Leadership and change management
Authorพิชาภพ พันธุ์แพ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.
Call Number658.4092 พ32ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ผู้นำพันธุ์แท้ = Authentic leader
Authorบูรชัย สิริมหาสาคร.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
Call Number658.4092บ417ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleพระอภัยมณี...มาจากไหน? /ทศพร วงศ์รัตน์
Authorทศพร วงศ์รัตน์
Publishedกรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2550
Call Number895.9109 ท18พ 2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title พัฒนาทักษะการคิด...ตามแนวปฎิรูปการศึกษา
Authorสุคนธ์ สินธพานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,2555.
Call Number153.207 ส41พ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา = Leadership for executives : concepts, theories, and cases
Authorชัยเสฎฐ์ พรหมศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :ปัญญาชน,2561.
Call Number658.4092ช116ภ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ =Organizational leadership /ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Authorชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
Call Number658.4092 ช116ภ 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
Authorแสงระวี ดอนแก้วบัว.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number420.7ส727ภ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น =Introduction to physical geography /ไพบูลย์ บุญไชย
Authorไพบูลย์ บุญไชย
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549
Call Number910.02 พ95ภ 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title มนุษย์เรียนรู้อย่างไร : สมอง จิต ประสบการณ์ โรงเรียน : ฉบับขยายเนื้อหา = How people learn : Brain, mind, experience, and school : Expanded education
Authorคณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ),2563.
Call Number370.1523 ค1411ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title มรดกทางวัฒนธรรม ''ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ''
Authorวิมล จิโรจพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2551.
Call Number306.09593ว36ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยน่าน
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed