Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคู่มือการจัดกิจกรรม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) =ไม่มีชื่อเรื่องเทียบเคียง /กรมวิชาการ
Authorกรมวิชาการ
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534
Call Numberลส 371.89 ก17ค 2534
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleแนวการทำแผนการสอนหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 =ไม่มีชื่อเรื่องเทียบเคียง /กรมวิชาการ
Authorกรมวิชาการ
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534
Call Numberลส ป. ก17น 2534
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed