Month/Year :  
Found 49 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs
Authorโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2548.
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
Authorเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :บพิชการพิมพ์,2555.
Call Number320.6ร6112ก2555
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Authorจักษ์ พันธ์ชูเพชร.
Publishedนนทบุรี :ธนภัทร (2006) พริ้นติ้ง,2557.
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
Authorทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล =Indicayors of good governance /บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
Authorบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
Publishedนนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550
Call Number320.101บ48ร2550
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleการตลาดบริการ =Principles of service marketing and management /เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอส.
Authorเลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอส.
Publishedกรุงเทพฯ : เพียรสันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2546
Call Number658.8ล66ก2546
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชั่น สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข /ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
Authorธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
Publishedกรุงเทพฯ : สายธาร, 2549
Call Number320.9593ธ37น2549
Locationวิทยาลัยน่าน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน = Contemporary business management
Authorชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552.
Locationวิทยาลัยน่าน
image
Source Types Book
Title การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้วยโครงงานฐานวิจัยสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : รายงานวิจัย
Authorวทัญญู ขลิบเงิน.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2560.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบมีส่วนรร่วมของภาคัเครือยข่ายชุมชนด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิคถ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
Authorกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์.
Publishedอุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Journal
Title @Amphoe.
Publishedกรุงเทพฯ :กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Journal
Title ศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จำกัด.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Journal
Title วารสารสัตวบาล.
Publishedกรุงเทพฯ :แม็ทพอยท์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Journal
Title วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วิทยาการข้าวไทย
Authorเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
Publishedเชียงใหม่ :ศูนย์บริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2561.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ