Not found
Title องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน : รายงานศึกษาวิจัย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Author ปวริศร เลิศธรรมเทวี
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563
Detail (ก-ฏ), 376 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed