Not found
Title 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, ดิเรก หมานมานะ, พะเยาว์ ละกะเต็บ.
Author มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), 2561
Detail 326 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
 
Added Author จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
  ดิเรก หมานมานะ
  พะเยาว์ ละกะเต็บ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed