Not found
Title ความเป็นคน-ใน-เมืองชายแดน กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผล.
Author อรัญญา ศิริผล
Published เชียงราย : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
Detail 55 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed