Not found
Title การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย.
Author ตระกูล มีชัย
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Detail 284 หน้า ; 26 ซม
Subject
 
 
Added Author สถาบันพระปกเกล้า
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed