Not found
Title โหล : สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมห้องสมุด / บรรณาธิการ วัฒนชัย วินิจจะกูล.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2560
Detail 287 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed