Not found
Title การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
Author การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 4 : 2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
Published กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558
Detail 2 เล่ม หน้า ; 30 ซม
Subject
Added Author มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed