Not found
Title การเตรียมการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
Author สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558
Detail 87 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม
Subject
 
Added Author สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed