Not found
Title "การค้ามนุษย์" พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบวนการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ, ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
Author จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
Published เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท, 2550
Detail 383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Added Author ชายไทย รักษาชาติ
  ณรัตน์ สมสวัสดิ์
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed