Author ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
Article Title ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Problems and guidelines for educational improvement in Thailand under asean economic community framework / ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
 
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 15, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), หน้า 160-167
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559), หน้า 160-167
ISSN 16853954
Brief substance ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของไทย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร โดยได้เอกสารจำนวน 79 เรื่องที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของผู้วิจัย มีการประชุมกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาทางการศึกษาของไทยจัดเรียงตามระดับของปัญหา ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ (1) คุณภาพการศึกษา (2) ครู (3) ผู้เรียน (4) นโยบายทางการศึกษา (5) โอกาสทางการศึกษา (6) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา (7) การวิจัยและนวัตกรรม และ (8) ส่วนสนับสนุนการศึกษา ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ได้แก่ (1) การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู (2) การปฏิรูปการเรียนการสอน (3) การพัฒนานโยบายทางการศึกษา (4) การสร้างเครือข่าย (5) การพัฒนาการอุดมศึกษา (6) การพัฒนาการอาชีวศึกษา (7) การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (8) การพัฒนาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และ (9) การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
Subject
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed