Author Pinanta Chatwattana
Article Title The effect of web-based learning system using project-based learning of imagineering to enhance creative construction of multimedia skills and cooperative skills = ผลการใช้ระบบการเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานด้วยจินตวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเรียนแบบร่วมมือ / Pinanta Chatwattana
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
 
 
 
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560), หน้า 192-201
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560), หน้า 192-201
ISSN 16853954
Brief substance งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการใช้ระบบการเรียนรู้บนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานด้วยจินตวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเรียนแบบร่วมมือ 2) ศึกษาผลการประเมินผลงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บ 3) ศึกษาผลการประเมินทักษะการสร้างผลงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บ 4) ศึกษาผลการประเมินทักษะการเรียนแบบร่วมมือหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บ 5) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการเรียนรู้บนเว็บ 6) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบการเรียนรู้บนเว็บ และ 7) สรุปผลการใช้งานระบบการเรียนรู้บนเว็บที่พัฒนาขึ้น
Subject
Subject
Subject
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed