Author สนิท ขวัญเมือง
Article Title ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ = Mechatronic driller automatic training set / สนิท ขวัญเมือง
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
 
 
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559), หน้า 157-164
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559), หน้า 157-164
ISSN 16853954
Brief substance การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเพื่อประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก สำหรับชุดฝึกที่สร้างขึ้นหมายถึง ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเจาะชิ้นงาน ผลการประเมินคุณภาพชองชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ พบว่าชุดฝึกที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวม ด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน จัดอยู่ในระดับดี ส่วนประสิทธิภาพของชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เครื่องเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ มีค่าเท่ากับ 83.50/87.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนด
Subject
Subject
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed