Author จินดา เนื่องจำนงค์
Article Title การออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการจังหวัดฉะเชิงเทรา = Local museum design for interdisciplinary learning: Chachoengsao province / จินดา เนื่องจำนงค์ และ สุชาติ เถาทอง
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559), หน้า 150-156
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559), หน้า 150-156
ISSN 16853954
Co author สุชาติ เถาทอง
Brief substance การศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) พัฒนาแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ศึกษาผลของการพัฒนาการออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1. สภาพปัญหาและความต้องการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัญหามีความใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น คือ งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำกัด ขาดเจ้าหน้าที่และบุคลากรดูแลโดยตรง การจัดแสดงวัตถุรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่น่าสนใจ ส่วนความต้องการของพิพิธภัณฑ์ คือ การมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนในด้านของการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ การปลูกผังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักในชุมชน
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed