Author กฤตเมธ ธีระสุนทรไท
Article Title บทวิจารณ์หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! / กฤตเมธ ธีระสุนทรไท
ลิงค์ เอกสารฉบับเต็ม
Subject
 
 
 
Source วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559), หน้า 6-9
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Call number บทความ
Journal Title วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Copy ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559), หน้า 6-9
ISSN 16853954
Brief substance ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้ตั้งข้อสังเกตและศึกษาจนได้ข้อสรุปว่า เหตุที่การศึกษาของไทยไม่พัฒนาอย่างที่ควร ในขณะที่ชาติเพื่อนบ้านซึ่งเคยล้าหลังเรา กลับเร่งพัฒนาจนนำหน้าประเทศของเราไปบ้างแล้ว นั่นคือการศึกษาของเรายังยึดติดกับระบบเดิม คือสอนให้เด็กท่องจำ บางครั้งขาดความเข้าใจ การวัดผลจะวัดจากคะแนน และการทำข้อสอบ ซึ่งทั้งหมดทำให้เกิดความเครียดในห้องเรียน เด็กจะเรียนเพื่อสอบและให้ได้คะแนนดี เพื่อผลต่อเนื่องไปถึงการสอบเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้คำนึงถึงความถนัดและความชอบของตน ค่านิยมต่อสถาบันยังคงมีอย่างเหนียวแน่น บทเรียนที่ได้รับไม่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เด็กจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะทฤษฎีหรือเนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเพียงตัวหนังสือซึ่งเด็กต้องจำแต่ไม่มีวิธีนำมาใช้ หรือไม่สามารถนำมาตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน โดยเริ่มจากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการสอน และเสนอแนะการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้งการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเริ่มจากผู้สอน ซึ่งจะมีผลให้ผู้เรียนได้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เบื่อที่จะเรียน และนี่จึงเป็นที่มาของ “ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยน
Subject
Subject
Subject
Subject
Link เอกสารฉบับเต็ม

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed